ราชการบริหารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดนครราชสีมา

5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.กระทรวงคมนาคม

9.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12.กระทรวงมหาดไทย

13.กระทรวงยุติธรรม

16.กระทรวงสาธารณสุข

21.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

22.กระทรวงศึกษาธิการ

25.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

26.รัฐวิสาหกิจ

27.หน่วยงานอิสระ/การกำกับ/ตรวจสอบ/อื่นๆ